Menu
Sepetiniz

Kişisel Verilerin Korunması

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Megabit Bilişim A.Ş ("TeknoGoGo") olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, diğer kanunlarda öngörülen sebeplerle ve hususiyetle abonelik sözleşmeleri çerçevesinde olmak üzere TeknoGoGo tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde bayiler, iş ortakları, çağrı merkezleri, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla toplanabilmektedir.

TeknoGoGo’nun hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe ve mevzuatta belirtilen süreler kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dâhil, genel nitelikli verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinizde yer alan özel verileriniz (ör: engellilik durumu, kan grubu, din) işlenebilmektedir:

 • Çeşitli kanallardan (online, tele-satış, direkt satış, bayi vb.) elektronik haberleşme hizmetlerinin verilmesi ile abonelik sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, abonelik süresince müşteri memnuniyetinin sağlanması ile sözleşmenin sürdürülebilmesini teminen (gelen iptal başvuruları vs.) müşteriye alternatiflerin sunulması suretiyle iletişime geçilmesi
 • Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilmesi
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru, talep ve şikâyetinize cevap verme ve hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması amacıyla analiz yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Bakiye borç ve alacak tutarı ya da kullanım tutarı gibi verilere istinaden ödeme performansının değerlendirilmesi,
 • Cihaz (telefon, tablet, modem vb.) satış tekliflerinin sunulması ve gerektiğinde cihaz değişimi yapılması,
 • Elektronik haberleşme dışında diğer hizmetleri kapsayan (örneğin sigorta, IT çözümleri, enerji vb.) karma kampanyaların tanıtımı, tekliflerinin sunulması ve satışının gerçekleştirilmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi,
 • 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takibi,
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Finansal raporlama ve analiz yapılması,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

amaçlarıyla, TeknoGoGo’nun faaliyetlerinin mevzuata (5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler) ve diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı hallere uygun olarak yerine getirilmesi, veri güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla,

 • Sizinle genel olarak iletişim kurabilmemiz ve bu süreçleri yönetebilmemiz için çağrı merkezleri,
 • Abonelik sözleşmesi uyarınca ödeme ile ilgili işlemler için tahsilat şirketleri, e-arşiv fatura basım şirketi, basılı fatura işlemi için vergi dairelerince görevlendirilen şirketler, SMS ve fatura gönderim şirketleri,
 • Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar, tahsilat merkezleri ve ödeme kuruluşları,
 • Satış kanallarımız olan ve sizinle iletişime geçen bayilerimizle,
 • Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,
 • Satın aldığınız hizmete ilişkin kurulum yapılabilmesi amacıyla kurulum şirketleri,
 • Evrak gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,
 • Yazılım destek hizmetleri aldığımız, bu amaçla sınırlı olmak üzere, iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketleri,
 • Yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız yurtiçi ve yurtdışı anket değerlendirme, yazılım ve teknik destek firmaları,
 • Hizmetinden faydalandığımız hukuk büroları, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile diğer resmi merciler

dâhil elektronik haberleşme hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması, ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati sebepleriyle, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda elektronik haberleşme hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda TeknoGoGo’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen kişi, TeknoGoGo’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No. 16-51 Şişli / İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin satis@teknogogo.com posta adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Sitemizin işlevselliğini ve deneyimlerinizi geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Privacy Policy.